Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

"Specjalne potrzeby - większe możliwości"PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


     Projekt "Specjalne potrzeby - większe możliwości"realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     Jego wnioskodawcą jest Powiat Nowotarski, a jednostką realizującą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu.
Partnerem w projekcie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu.

Czas trwania projektu: 01 września 2009r. – 31 lipca 2011r.

     Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 -L działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu, do której uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 9-L jako placówki oferującej specjalistyczne, wszechstronne i skuteczne wsparcie każdemu dziecku z dysfunkcją intelektualną w stopniu lekkim. Dokonywać się to będzie poprzez:
 • zintensyfikowanie oddziaływań rewalidacyjnych o charakterze indywidualnym w stosunku do każdego ucznia;
 • zastosowanie alternatywnych form zajęć edukacyjnych, które „wychodzą” naprzeciw specjalnym potrzebom uczniów SP nr 9-L.
 • podjęcie działań, których celem będzie rozbudzenie aspiracji życiowych i edukacyjnych dziecka, umożliwienie mu dostępu do dóbr kultury, wyposażenie go w umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu na sukces w przyszłości.

       Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • zapewnienie wszystkim uczniom SP nr 9-L specjalistycznej pomocy terapeutycznej – adekwatnej do diagnozy ich potrzeb,
 • udzielenie wsparcia uczniom SP nr 9 - L w opanowaniu tych podstawowych
 • umiejętności szkolnych, które warunkują ich dalszą edukację (czytanie, pisanie, myślenie matematyczne),
 • podniesienie samooceny uczniów i rozbudzanie aspiracji edukacyjnych przez zastosowanie alternatywnych form zajęć edukacyjnych, zorientowanych na sukces dziecka,
 • poszerzenie oferty kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz funkcjonowania społecznego uczniów.

  W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  Specjalistyczne zajęcia indywidualne z uczniem z dysfunkcją intelektualną w stopniu lekkim:
  a/ terapia korekcyjno-kompensacyjna (przewidziano 930 godzin zajęć);
  b/ logoterapia (w liczbie 434 godzin);
  c/ gimnastyka korekcyjna (310 godzin)
  d/ psychoterapia grupowa i indywidualna z elementami socjoterapii (162 godziny).
  Zajęcia terapeutyczne będą realizowane na terenie SOSW nr 1 z wykorzystaniem bazy i sprzętu, w tym nowoczesnego sprzętu komputerowego do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa oraz: EEG Biofeedback. Udział w zajęciach terapeutycznych jest przewidziany dla wszystkich uczniów – dokonuje się na podstawie decyzji Zespołu Strategicznego Terapeutów, potwierdzonej zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

  Redagowania gazetki szkolnej „Echo Szkoły”, akcje edukacyjne „Zaczarowani czytaniem” oraz „Teatr uczy i bawi” to alternatywne formy zajęć edukacyjnych, które mają za zadanie wyposażyć uczniów w umiejętności kluczowe typu sprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie.

  Koło Przyrodniczo-Matematyczne MATEMATYCZAKI – działalność tego koła ma służyć udoskonaleniu matematycznego myślenia i właściwego funkcjonowania w otaczającym środowisku w dobie cywilizacji technicznej.

  Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zorientowane na sukces dziecka oraz stanowiące ofertę kreatywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego to: „Mówimy po angielsku”, Warsztaty plastyczne, Zajęcia muzyczne „Wesołe nutki” oraz Nauka pływania dla uczniów SP nr 9-L.

  W ramach projektu przewidziane są 3 Wycieczki edukacyjne „Od Orawy aż po Spisz”. Pozwolą one zapoznać uczniów z bogactwem krajobrazowym, kulturowym i historycznym miejsc, które są ich „małą ojczyzną”.

  Górale nad Bałtyk – po zdrowie i siły” to zaplanowany 14-dniowy pobyt nad morzem w okresie wakacji 2010 roku w ramach Błękitnej Szkoły. Przewidywany jest w nim udział w wszystkich uczniów.

       Rekrutacja uczestników do poszczególnych działań projektu odbywać się będzie w oparciu o zasadę równości szans i równości płci, a jej szczegółowe zasady określa Regulamin rekrutacji.

       Przewidywane rezultaty projektu mają charakter trwały i długofalowy. Realizatorzy zakładają poprawę wyników sprawdzianów zewnętrznych uczniów klas szóstych, usprawnienie podstawowych umiejętności szkolnych typu czytanie, pisanie, myślenie matematyczne, podniesienie samooceny uczniów i ich motywacji do nauki. Wszystkie działania -przewidziane w projekcie wpłyną na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej dzieci oraz stopień ich funkcjonowania społecznego. Pomogą im też aktywnie i twórczo wykorzystywać czas wolny.

       Działania podejmowane w projekcie mają służyć zwiększeniu potencjału uczniów we wszystkich dziedzinach, rokując sukces edukacyjny na wyższym etapie kształcenia, a dalszej kolejności większą szansę na rynku pracy i lepszy start w dorosłość.  Artykuły na stronie (news'y):

  Galerie zdjęć:

  Piszą o Nas:

  Pliki do pobrania:
 • Adres / Kontakt
  Szkoła Podstawowa Nr 9
  w
  Specjalny Ośrodek
  Szkolno-Wychowawczy Nr 1

  Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

  Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
  numer wewnętrzny: 21

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


  Jak dojechać?
  Autyzm
  Ostatnio dodane galerie


  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


  ↳ Bursa Młodzieżowa

  ↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
    ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
    ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
    ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
       umiarkowanym i znacznym

    ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
    ▪ Ośrodek (internat)
    ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    ▪ Autyzm
  Polecamy:

  ▪ Powiat Nowotarski
  ▪ BIP - Powiat Nowotarski
  ▪ Urząd Miasta Nowy Targ

  Projekty:

  ▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
  ▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
  ▪ Poprawa efektywności energetycznej
  ▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  ▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
  Adres/Kontakt:

  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

  Telefony:
  ↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
  ↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
             soswnr1@nowytarg.pl
             bursa@nowotarski.pl

  Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

  Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.