Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim


W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. Jego całkowita wartość wynosi: 576 725,00 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 490 216,25 zł oraz z publicznych środków krajowych: 86 508,75 zł.

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności zagrożonych tym wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Grupę docelową stanowi około 140 osób z 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 706 osób korzystających z usług 4 jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

Projekt skierowany jest do 35 gospodarstw domowych rodzin zastępczych oraz 4 powiatowych jednostek organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Każda rodzina zastępcza została wyposażona w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do sieci Internet.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych realizacja projektu przedstawia się następująco:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu: zainstalowano 15 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu: zainstalowano 10 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu: zainstalowano 4 zestawy komputerowe, 1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój: zainstalowano 1 zestaw komputerowy, 1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet.
Powiat Nowotarski finansuje dostęp do sieci Internet w 2015 roku ze środków pochodzących z projektu, zaś w okresie 5 lat trwałości koszt dostępu do Internetu będzie ponosił ze środków własnych.

Dla przedstawicieli rodzin zastępczych oraz jednostek organizacyjnych powiatu w styczniu 2015 roku odbyły się szkolenia w zakresie obsługi komputera (8 godzin) i korzystania z Internetu (8 godzin).

W dniu 25 lutego odbyła się uroczysta konferencja połączona z wręczeniem umów i certyfikatów z przebytych szkoleń przedstawicielom rodzin zastępczych i dyrektorom jednostek.>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.