Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Zajęcia wspomagające rozwój uczniów

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA


Prowadzący: mgr Adam Handzel

     Pracę terapeutyczną poprzedza diagnoza czynników i mechanizmów mających wpływ na pojawianie się określonych trudności i problemów. Po ujawnieniu potrzeb terapeutycznych dziecka szuka się sposobów ich realizacji. Uczeń powinien coraz lepiej rozumieć siebie i otaczający go świat oraz nabywać wiedzę o sobie samym jako podmiocie swoich deecyzji i brać odpowiedzialność za swoje mysli , słowa, uczucia i zachowanie.
     Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest więc formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jest to pewnego rodzaju rezonans poznawczy i emocjonalny na zachowanie się ucznia na terenie szkoły. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania które przyniosą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. W efekcie uczeń jest mobilizowany do różnych form aktywności na miarę swoich mozliwości i potrzeb. Ponadto oferta edukacyjna (terapeutyczna) jest adekwatna do założeń podstawy programowej oraz zadań statutowych placówki.


TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

Prowadząca: mgr Ewa Worwa

     EEG-Biofeedback jest techniką treningu mózgu wykorzystywaną w celu usprawnienia jakości funkcjonowania mózgu. Treningi w oparciu o tę technikę prowadzą do znacznej poprawy umiejętności koncentracji uwagi i efektywności pracy mózgu. Współcześnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia w celu poprawy jakości funkcjonowania układu nerwowego w celu korekty i naprawy deficytów intelektualnych, nadpobudliwości ruchowej, urazów neurologicznych, problemów logopedycznych, autyźmie.
     EEG-Biofeedback jest techniką wykorzystywaną zarówno przez osoby bez znaczących deficytów jak i osoby z deficytami funkcjonowania centralnego układu nerwowego jako technika terapeutyczna. Znaczące efekty można uzyskać już po kilkunastu sesjach. Jest to metoda neuropsychoterapii instrumentalnej prowadzonej za pomocą systemów komputerowych. Jest nieinwazyjna, bezbolesna. Sprzężenie zwrotne odbywa się w formie gry, modyfikacji oglądanego filmu czy słuchanej muzyki lub różne połączenia wymienionych mediów. Odbywa się to bez udziału rąk, bez pośrednictwa klawiatury, joysticka czy myszki a jedynie na drodze modyfikacji własnej aktywności mózgowej.


     

     


BIBLIOTERAPIA

Prowadząca: mgr Agnieszka Przetacznik

     Literatura piękna oddziaływuje na człowieka, wyrabia w nim nowe spojrzenie na świat, daje wzory do myślenia, przeżywania i zachowania. Dzięki temu człowiek wie więcej o świecie i o innych ludziach, ale także lepiej rozumie ich postawy, zachowania. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.
     Pojęcie biblioterapii sięga korzeniami czasów starożytnych i wywodzi się od dwóch wyrazów greckich: biblion - co oznacza książkę i therapeo - leczę. W bibliotece w Aleksandrii widniały słowa: ”Lekarstwo na umysł”.
     Pedagogiczny aspekt biblioterapii koncentruje się wokół roli książki jako metody leczenia opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają wystąpić w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach. Oddziaływanie książki polega na zmianie sposobu widzenia swojej sytuacji, siebie, pogłębianiu samoświadomości.
     Ważna rola przypada lekturze w pomocy osobom niepełnosprawnym, kiedy budzi w nich nadzieję na pokonanie trudności, zmienia tok myślenia o swojej chorobie oraz ukierunkowuje na działanie. Biblioterapia może przeciwdziałać emocjom wywierającym niekorzystny wpływ na samopoczucie, stan zdrowia, kontakty społeczne z otoczeniem.
     Zajęcia biblioterapeutyczne prowadzone są raz w tygodniu w bibliotece szkolnej naszej Placówki. W tym roku praca z dziećmi i młodzieżą koncentruje się wokół wierszy polskich autorów: Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy. Uczniowie czytają ulubione utwory, wykonują prace plastyczne tematycznie związane z przeczytanymi wierszami, przedstawiają krótkie scenki. Poprzez wspólną zabawę poznają swoje możliwości, motywują siebie nawzajem do działania. Krótkie, rymowane teksty szybko trafiają do głów i zostają w pamięci. Dzieci dzielą się spostrzeżeniami na temat lektury. Książka spełnia swoje terapeutyczne zadanie: uspokaja, pomaga zrozumieć siebie, podnosi poczucie własnej wartości, daje poczucie dobrze spędzonego czasu.


     


METODA TOMATIS

Prowadząca: mgr Mirosława Kierska

     Twórcą metody był dr Alfred Tomatis (Francja) - audiolog, który na bazie obserwacji swoich pacjentów i odkrytych przez siebie prawidłowości stworzył specjalistyczny sprzęt do diagnozy funkcji słuchowych oraz do terapii słuchowej (tzw. elektroniczne ucho). Tomatis uważał, że dźwięk spełnia nie tylko funkcję informacyjną, lecz stanowi również „energetyczny pokarm dla mózgu”. Właściwe dawki bodźców słuchowych odpowiedniej jakości powodują stan podstawowego pobudzenia, przygotowujący mózg do dalszej aktywności. Terapia prowadzona tą metodą bazuje na słuchaniu podczas kolejnych sesji muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich w formie materiału dźwiękowego dostosowanego do wymaganej częstotliwości. Dźwięk podawany jest przez specjalne słuchawki drogą powietrzną i drogą kostną w czasie kilkunastu sesji.
     Doświadczenia specjalistów prowadzących tę terapię potwierdzają ogromny wpływ stymulowania i aktywizowania uwagi słuchowej na funkcjonowanie uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami oraz deficytami. Wymienia się tu:

 • zaburzenia mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, dyzartria)
 • dysleksja,
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • przypadki autyzmu (nadwrażliwość na dźwięki),
 • opóźnienie rozwoju umysłowego,
 • ADHD,
 • trudności w nauce języków obcych.
     Metoda Tomatisa została uznana, potwierdzona i wdrażana min. przez Francuską Akademię Nauk oraz Klinikę Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.


     


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prowadząca: mgr Mirosława Kierska, mgr Ewa Worwa

     Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwośc precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Profilaktyka logopedyczna ma na celu usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.
     Logopeda prowadzi zajęcia, których celem jest poprawienie wadliwej wymowy, niwelowanie wszystkich zaburzeń mowy, doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Terapia logopedyczna wspierana jest nowatorskimi metodami – system percepcyjno-motoryczny Kepharta oraz Metodą 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny. Ponadto gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt komputerowy do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa. Szkoła jako jedyna na Podhalu posiada odpowiedni sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatis oraz EEG Biofeedback. Metodę Tomatisa stosuje się wspomagająco podczas zaburzeń mowy, głosu, dysleksji, trudności z koncentracją uwagi i innymi trudnościami szkolnymi, a także podczas nauki języków obcych.
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Prowadzący: mgr Bogusława Dudek, mgr Elżbieta Bogusz

     Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Cel terapii skoncentrowany jest raczej na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.
     Zadaniem terapii SI jest zatem, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.
Nie ma tutaj powtarzanego schematu ćwiczeń, ale raczej „sztuka" ciągłej analizy zachowania dziecka i stałego doboru i modyfikacji ćwiczeń tak, aby dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.
     Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.
SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA

Prowadząca: mgr Ewa Worwa

     Czytanie jest umiejętnością, która okazuje się niezbędna do dalszego uczenia się. Nie ulega wątpliwości, że od poziomu funkcjonowania tej umiejętności zależą postępy ucznia w nauce. Pełna i prawidłowo opanowana umiejętność czytania uwalnia dziecko w dużym stopniu od pomocy osób dorosłych, pozwala mu na samodzielne zgłębianie różnych dziedzin wiedzy, na wyszukiwanie potrzebnych informacji, czy na komunikowanie się z innymi ludźmi. Zatem opanowanie umiejętności czytania stanowi niezwykle istotny krok w procesie rozwoju dziecka.
     Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania prof. Jadwigi Cieszyńskiej jest metodą syntetyczną, sylabową z elementami czytania globalnego, opartą na sylabie ponieważ sylaba jest podstawową jednostką w procesie percepcji słuchowej.
     W metodzie tej ćwiczenia ogólnorozwojowe są stałym elementem. Przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania. Gotowość do nauki czytania i pisania nie jest stanem, na który wystarczy czekać, ale trzeba go wykształcić przez stworzenie dziecku warunków stymulujących jego rozwój. Sprawność zmysłu wzroku, słuchu podczas nauki czytania odgrywa podstawową rolę. Metoda opiera się na procedurze powtarzania (dziecko powtarza za nauczycielem samogłoski, sylaby, wyrazy), rozumienia (nauczyciel pyta, a dziecko pokazuje samogłoski, sylaby, wyrazy) i nazywania (samodzielne, głośne czytanie).

Stosując metodę będziemy przechodzić wraz z dziećmi zaproponowane przez J. Cieszyńską kolejne etapy:
 • Etap I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
 • Etap II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
 • Etap III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
 • Etap IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
 • Etap V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.

Największym atutem jest to, że dzieci uczone czytania tą metodą potrafią czytać ze zrozumieniem i sprawia im to przyjemność.

     


ZAJĘCIA O CHARAKTERZE SOCJOTERAPEUTYCZNYM

Prowadzący:mgr Adam Handzel, mgr Izabela Sewielska

     Adresatem terapii są dzieci zmagające się z właściwościwymi dla wieku problemami natury osobistej i wszelkimi trudnościami życiowymi. W procesie terapii pojawiają się takie tematy jak: Rodzina - więzi rodzinne, przyjaźń, miłość - świat uczuć i emocji, czas wolny, zainteresowania, własne aspiracje - ambicje - motywy działania, ulubione zabawy - funkcjonowanie w grupie społecznej. Na zajęciach terapii, dzieci mogą zdobywać nowe umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej tj. bycia asertywnym, umiejętności podejmowania decyzji lub w razie potrzeby poszukiwania pomocy. Korekta zachowań uczestników zajęć następuje w atmosferze akceptacji bez wytykania błędów i krytyki. W procesie socjoterapii najważniejszą rolę pełni umocnienie osobowości dziecka poprzez konsekwentne dążenie do celów rozwojowo - edukacyjnych.


     

     

     

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

     Wspierające wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.


ŚWIETLICA SZKOLNA

     Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy każdego dnia do godziny 15:00. Podczas pobytu w świetlicy pod kierunkiem wychowawców rozwijają swoje zainteresowania plastyczno-techniczne, muzyczne i czytelnicze, mają też możliwość odrobienia zadań domowych.


Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.