Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Zajęcia rewalidacyjne

TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Prowadząca: mgr Ewa Worwa

     Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwośc precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Profilaktyka logopedyczna ma na celu usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.
     W pracy logopedycznej stosujemy zasadę indywidualizacji. Środki, metody i pomoce dostosowywane są do możliwości psychofizycznych dziecka, oraz do rodzaju zaburzenia. Wybór metody zawsze jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia, wiekiem i mozliwościami dziecka. Opróczmetod logopedycznych stosowanych na zajęciach (czyli ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego) stosowane są takie metody jak:


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA


Prowadzący: mgr Adam Handzel

     Pracę terapeutyczną poprzedza diagnoza czynników i mechanizmów mających wpływ na pojawianie się określonych trudności i problemów. Po ujawnieniu potrzeb terapeutycznych dziecka szuka się sposobów ich realizacji. Uczeń powinien coraz lepiej rozumieć siebie i otaczający go świat oraz nabywać wiedzę o sobie samym jako podmiocie swoich deecyzji i brać odpowiedzialność za swoje mysli , słowa, uczucia i zachowanie.
     Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest więc formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jest to pewnego rodzaju rezonans poznawczy i emocjonalny na zachowanie się ucznia na terenie szkoły. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania które przyniosą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. W efekcie uczeń jest mobilizowany do różnych form aktywności na miarę swoich mozliwości i potrzeb. Ponadto oferta edukacyjna (terapeutyczna) jest adekwatna do założeń podstawy programowej oraz zadań statutowych placówki.

Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.